MENÜ

BİLGİLEN
DİRME

BİLGİLENDİRMELER
 • Isı Pay ölçer
 • Tasarruf Yöntemleri
 • Yazılımlar
 • TOKİ Pay Ölçer
 • Kalorimetre
 • Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği
 • Apartman Ve Site Yönetim Programı
 • Kalorimetre Markaları
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Sayaç Okuma Firması
 • Bulut Aidat Site Yönetim Yazılımı
 • Isı Pay ölçer Markaları
 • Isı Pay ve Kalorimetre Karşılaştırması
 • Isı Pay Ölçer Sistemin Kazançları
 • Kullanım Kılavuzları
 • Mevzuatta Neler Var?
 • Isı Paylaşım Hesaplamaları
 • Belgelendirme
 • Web Bilgilendirme
 • Isı pay ölçer muayene süresi

   ısı pay ölçer muayene süresi


   
   


  27 Ocak 2022 – Sayı : 31732                               RESMΠGAZETE                              Sayfa : 9

   

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

  ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

  MADDE 1  6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcı veya ısı gider paylaşımından maddi olarak etkilenen diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan mua-

  yenedir.”

  MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, sayaç servis tarafından bu Yönet- meliğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH için- de ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse Kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılır; tamir, bakım ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.”

  MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cüm- lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Müracaatın kullanıcı dışında ısı gider paylaşımından maddi olarak etkilenen diğer bir kimse tarafından yapılması durumunda;”

  MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-

  tir.

  GEÇİCİ MADDE 2  (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

  sayaçlardan 2017 yılı ve daha önceki yıllarda piyasaya arz edilmiş olup periyodik/stok mua- yenesi yaptırılmamış olanlar için bu sayaçların periyodik/stok muayenelerini yaptırmakla yü- kümlü olanların, 1/1/2022 tarihinden 28/2/2022 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere mü- racaat etmesi ve 31/12/2022 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması veya 1/1/2023 tari- hinden 28/2/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2023 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması zorunludur.

  (2) Belirtilen tarihler içinde servislere müracaat etmeyen veya muayeneleri yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

  MADDE 5  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 6  Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi                                                          Sayısı

  6/7/2018

  30470

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi                                                           Sayısı

  1-

  12/3/2019

  30712

  2-

  11/10/2019

  30915

  3-

  14/12/2019

  30978

  4-

  14/4/2020

  31099

  5-

  30/12/2020

  31350

  6-

  5/2/2021

  31386

  7-

  19/6/2021

  31516